AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş. (“Merck”) tarafından yürütülen/yürütülecek projeler
kapsamında size vereceğimiz hizmetle ilgili işbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz, yine
bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlara uygun ve bunlarla sınırlı olmak üzere, tarafımızca, başta
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını KVKK’dan alan ikincil
mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları olmak üzere yürürlükteki sair mevzuata uygun
şekilde toplanacak ve işlenecektir.

İşlenecek kişisel verileriniz, tarafımızla paylaşmış olduğunuz, müşteri/bayi ismi, unvan, çalışılan şirket
ismi, açık adres, vergi numarası, e-posta adresi ve bilgilerini kapsamaktadır.
Kişisel verileriniz, size sunduğumuz ürün ve hizmetlerimize ilişkin sözleşmemiz gereği mevzuata uygun
şekilde kurumsal iletişim amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek amacıyla kaydedilebilecek, saklanacak,
güncellenecek ve tarafımızca işlenebilecektir.

Kişiler verileriniz, Merck ve Merck’in farklı tüzel kişiliğe sahip global şirketleri, bağlı iştirakleri ve bir
hizmet ve/veya eser sözleşmesi vasıtasıyla hizmet satın aldığı gizlilik yükümlülüğü bulunan hizmet
sağlayıcıları tarafından, Merck’in, faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmek için kullanmakta olduğu
global veri işleme sistemlerinde kaydedilebilecek, işlenebilecek ve bu sebeplerle yurt dışına
aktarılabilecektir.

Yürürlükte olan 6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibi olarak bir takım haklarınız bulunmaktadır.
Kanun kapsamında size tanınan haklar aşağıdaki gibidir:

a) Sizinle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi
talep etme,
b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
f) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin kullanımıyla ilgili bilgi almak ve/veya yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
Merck’e UYUM@merckgroup.com e-posta adresi üzerinden başvurabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş.

This may be especially true when you are trying to maintain a relationship essay writer between you and your research writer.